გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 40

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 40

 

 

8   ივლისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი

 ქონების – 40 ერთეული  ხის მორის ( სავარაუდო მოცულობით  10.37 კუბ. მეტრი.) სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის

           საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე პუნქტის „ე.ე“ ქვეპუნქტისა და 108-ე მუხლის შესაბამისად,

  1. სახელმწიფოს საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაეცეს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. თელავში, ლეონიძის ქუჩა 18-ში დასაწყობებული მოძრავი ქონება – 40 ერთეული ხის მორი                            (სავარაუდო მოცულობით  10.37 კუბ. მეტრი.).
  2. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
  3. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში,

       მისი ძალაში შესვლიდან 1 თვის ვადაში (მის. ქ. თელავი, დ. აღმაშენებლის

       გამზირი N41).

 

            საკრებულოს თავმჯდომარე                                      არჩილი თხლაშიძე

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

განკარგულება N40- 08.07.16 ხის 40 მორის უსასყიდლოდ გადაცემა