გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 41

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 41

 

 

8   ივლისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

ქ.თელავში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე  მდებარე 16 კვ.მ. არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების)

საკადასტრო კოდი 53.20.31.382)  შეძენისას  ნაკისრი

სააუქციონო  პირობების ვადის გაგრძელების

           საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად,

  1. მიეცეს თანხმობა ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის მერს:

  მოქ. ლევან ხომიზურს (მცხოვრები: ქ. თელავი, ზუზუმბოს ქ. 2-ში) გაუგრძელოს ქ. თელავში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე 16 კვ.მ. არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 53.20.31.382) შეძენისას ნაკისრი სააუქციონო პირობების (ობიექტის ექსპლუატაციაში შესვლა) შესრულების ვადა   2 (ორი) წლით.

  1. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

  1. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში, მისი ძალაში შესვლიდან 1 თვის ვადაში (მის. ქ. თელავი, დ. აღმაშენებლის გამზირი N41).

 

           საკრებულოს თავმჯდომარე                    არჩილი თხლაშიძე

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

განკარგულება N41- 08.07.16ლევან ხომიზურისათვის მიწის ნაკვეთის სააუქც. პირობ. ვადის გაგრძ