გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 42

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 42

 

 

8   ივლისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

,,საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის

ასოციაცია“-სათვის საგარანტიო წერილის გაცემის

შ ე ს ა ხ ე ბ

 

     საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად,

  1. ,,საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია“-ზე გაიცეს საგარანტიო წერილი, მათ მიერ ქალაქ თელავში, ჩოლოყაშვილის ქუჩის მე-3 ჩიხის #3-ში დაკავებულ ფართთან დაკავშირებით – ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე;
  2. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე;
  3. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში,

       მისი ძალაში შესვლიდან 1 თვის ვადაში (მის. ქ. თელავი, დ. აღმაშენებლის

        გამზირი #41).

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                  არჩილი თხლაშიძე

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

განკარგულება N42- 08.07.16 საგარანტიო წერილი ,,საქართველოს საზოგ. ინტერესთა დაცვის ასოციაცია