გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 44

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 44

 

 

8   ივლისი  2016 წ.

ქ. თელავი

 

საკრებულოს თანამდებობის პირების მივლინების

შ ე ს ა ხ ე ბ

 

               საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად,

  1. 2016 წლის 21 ივლისიდან – 24 ივლისის ჩათვლით, ბელორუსიის  ქალაქ გლუბოკოეში მივლინებულ იქნენ ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე არჩილ თხლაშიძე, საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე დავით ძნელაძე და სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდობის საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე  გიორგი ხაჭაპურიძე;
  2. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე;
  3. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში (ქ. თელავი, დავით აღმაშენებლის გამზ.N41), მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში.

 

 

 

საკრბულოს თავმჯდომარე                                                არჩილი  თხლაშიძე

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

განკარგულება N44- 08.07.16 საკ. თანამ. პირების მივლინების სესახებ