ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №28

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე

 ქ. თელავი                                                                                                        21  ივნისი  2016 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა   №28

 

 

საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების განხორციელებასთან

დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების

შ ე ს ა ხ ე ბ

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“   41-ე მუხლის მესამე ნაწილის, 156-ე მუხლის მე-5 ნაწილის  და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 სექტემბრის №43 დადგენილების ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ანაზღაურებად თანამდებობებზე არ მყოფი წევრებისათვის უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად,

                                                                           ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებს – საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების განხორციელებისათვის გაწეული ხარჯები 2016 წლის 21 მაისიდან –  2016 წლის 20 ივნისის ჩათვლით, აუნაზღაურდეთ შემდეგი ოდენობით:

-ლევან არჯევანიძე -400 ლარი.

-ბაადურ რევაზიშვილი-400 ლარი.

-გიორგი ძამუნაშვილი-400 ლარი.

-თენგიზ წითელაური- 400 ლარი.

-შოთა ნარეკლიშვილი 400 ლარი.

-დავით დალაქიშვილი- 300 ლარი.

  1. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე;
  2. ბრძანების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში (ქ.თელავი, დ.აღმაშენებლის გამზ. №41) მისი ძალაში შესვლიდან  ერთი თვის   ვადაში.

   

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                               არჩილი თხლაშიძე

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

ბრძანება N28-  21.06.16 საკრებულოს წევრების ხარჯის ანაზღაურება