ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №30

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე

 ქ. თელავი                                                                                                        21  ივნისი  2016 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა   №30

 

საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსის

მაია დავითაშვილის  შვებულების

შ ე ს ა ხ ე ბ

 

       საქართველოს კანონის ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ 41-ე მუხლის მე-3 ნაწილის

შესაბამისად,

                                                                           ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსს მაია დავითაშვილს  მიეცეს შვებულება – 2016 წლის 21 ივნისიდან – 24 ივნისის ჩათვლით.
  2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე;
  3. ბრძანების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში (ქ.თელავი, დ.აღმაშენებლის გამზ. №41) მისი ძალაში შესვლიდან  ერთი თვის   ვადაში.

 

 

 

 

 

 

 

  საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                  არჩილი თხლაშიძე

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

ბრძანება N30-  21.06.16მაია დავითაშვილის შვებულების შესახებ