ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №32

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე

 ქ. თელავი                                                                                                        1  ივლისი  2016 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა   №32

 

საკრებულოს თანამდებობის პირების მივლინების

შ ე ს ა ხ ე ბ

 

                  საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“

               35-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,ჟ“ ქვეპუნქტის და ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“

               საქართველოს კანონის 38-ე   მუხლის    თანახმად,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

  1. მივლინებულ იქნენ ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე არჩილ თხლაშიძე, საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე დავით ძნელაძე და სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდობის საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე გიორგი ხაჭაპურიძე ბელორუსიის  ქალაქ გლუბოკოეში 2016 წლის 21 ივლისიდან  – 24 ივლისის ჩათვლით;

  1. საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებაში ყოფნის პერიოდში, საკრებულოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების განხორციელება დაევალოს თავმჯდომარის მოადგილეს – გია გიგიაშვილს;

 

  1. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე;

  1. ბრძანების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში (ქ.თელავი, დ. აღმაშენებლის გამზ. №41) მისი ძალაში შესვლიდან  ერთი თვის   ვადაში.

    

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                  არჩილი თხლაშიძე

 

 

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

ბრძანება N32-  01.07.16 საკრებულოს თანამდებობის პირების მივლინების შესახებ