ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №34

11145139_666722253464597_6580118417572391735_o (1)

 

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე

 ქ. თელავი                                                                                                        1  ივლისი  2016 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა   №34

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

          რიგგარეშე სხდომის მოწვევის

  შ ე ს ა ხ ე ბ

 

   საქართველოს ორგანული კანონის “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  26-ე მუხლის მეორე პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის  თანახმად,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

მუხლი 1. 2016  წლის 1  ივლისს  მოწვეულ იქნეს –  ქალაქ  თელავის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

              

  1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 დეკემბრის №52 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;

მუხლი 2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე;

მუხლი 3. ბრძანების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში (ქ.თელავი, დ.აღმაშენებლის გამზ. №41) მისი ძალაში შესვლიდან  ერთი თვის ვადაში.

    

   

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                  არჩილი თხლაშიძე

 

 

 

     

    

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

ბრძანება N34-  01.07.16 რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ