ო ქ მ ი №7

    

 

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის    საკითხთა კომისიის    სხდომის

ო ქ მ ი №7

ქ. თელავი                                                                             10 მაისი   2016 წ.

თავმჯდომარეობდა:  გიორგი ემინაშვილი

ესწრებოდნენ ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ეკონომიკისა და ქონების მართვის    კომისიის წევრები:   გ. ძამუნაშვილი, დ. ძნელაძე,  დ. ჯორჯაძე, ქალაქ თელავის მერიის ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილების უფროსი დ. ნუსხელიძე.

დ ღ ი ს    წ ე ს რ ი გ ი:

 1. ქალაქ თელავში ქართული უნივერსიტეტის ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას შპს „ბუნებრივი აირი“-ს მიერ ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ

                                                                                       გ. ემინაშვილი

 1. ქალაქ თელავში თბილისის გზატკეცილზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას მოქალაქე ნოდარ ტიღაშვილის  მიერ ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ

                                                                                      გ. ემინაშვილი

 1. ქალაქ თელავში ი. ჭავჭავაძის გამზირზე, მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას მოქალაქე ნოდარ ტიღაშვილის მიერ ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ

                                                                                        გ. ემინაშვილი

 1. ქალაქ თელავში ალაზნის გამზირის დასავლეთით მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი შეძენისას  ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ

                                                                                    გ. ემინაშვილი

 1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსრბული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „თელავის განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრი“-სათვის დროებით სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებ

                                                                                           გ. ემინაშვილი

   მოისმინეს: ქალაქ თელავში ქართული უნივერსიტეტის ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას შპს „ბუნებრივი აირი“-ს მიერ ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ

   მომხსენებელმა გიორგი ემინაშვილმა სხდომას გააცნო განკარგულების პროექტი  ქალაქ თელავში ქართული უნივერსიტეტის ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას შპს „ბუნებრივი აირი“-ს მიერ ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ და აღნიშნა, რომ აღნიშნულ ნაკვეთზე საპროექტო სამუშაოების ძირითადი ნაწილი შესრულებულია და მისი აზრით, მიზანშეწონილი იქნება სააუქციონე პირობები გაგრძელდეს ორი წლის ვადით.

    აზრი გამოთქვეს:  კომისიის წევრ გ. ძამუნაშვილმა, დ. ძნელაძემ, დ. ჯორჯაძემ  მხარი დაუჭირეს  გ. ემინაშვილის წინადადებას.

    სხდომაზე კომისიის წევრების შეკითხვებს უპასუხა ქალაქ თელავის მერიის ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილების უფროსმა  დ. ნუსხელიძემ.

     გადაწყვიტეს:  პროექტი  „ქალაქ თელავში ქართული უნივერსიტეტის ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას შპს „ბუნებრივი აირი“-ს მიერ ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ“წარდგენილი იქნას საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე განსახილველად.

   მოისმინეს:  ქალაქ თელავში თბილისის გზატკეცილზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას მოქალაქე ნოდარ ტიღაშვილის  მიერ ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ

     მომხსენებელმა გიორგი ემინაშვილმა სხდომას გააცნო განკარგულების პროექტი   და გამოთქვა მოსაზრება,რომ პროექტი„ქალაქ თელავში თბილისის გზატკეცილზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას მოქალაქე ნოდარ ტიღაშვილის  მიერ ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ“ წარდგენილი იქნას საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე განსახილველად.

     აზრი გამოთქვეს:  კომისიის წევრებმა  გ. ძამუნაშვილმა, დ. ძნელაძემ,  დ. ჯორჯაძემ  მხარი დაუჭირეს  გ. ემინაშვილის წინადადებას.

    გადაწყვიტეს:  პროექტი  „ქალაქ თელავში თბილისის გზატკეცილზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას მოქალაქე ნოდარ ტიღაშვილის  მიერ ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ“ წარდგენილი იქნას საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე განსახილველად.

   მოისმინეს:  ქალაქ თელავში  ი. ჭავჭავაძის გამზირზე, მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას მოქალაქე ნოდარ ტიღაშვილის  მიერ ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ

    მომხსენებელმა გიორგი ემინაშვილმა სხდომას გააცნო   განკარგულების პროექტი   „ქალაქ თელავში თელავში  ი. ჭავჭავაძის გამზირზე არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას მოქალაქე ნოდარ ტიღაშვილის  მიერ ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ“. აღნიშნული მიწის ნაკვეთი განლაგებულია სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. საჭიროა  ნაკვეთზე მშენებარე ობიექტის პროექტი  განხილული იქნას დეტალურად. გ. ემინაშვილს მიზანშეწონილად მიაჩნია, რომ ნოდარ ტიღაშვილი მოწვეული იქნას  საკრებულოს სხომაზე და სააუქციონო ვადების დარღვევის მიზეზებიის შესახებ განმარტოს პირადად.

    კომისიის წევრები:  გ. ძამუნაშვილი,  დ. ძნელაძე,  დ. ჯორჯაძე   დაეთანხმნენ    გ. ემინაშვილის წინადადებას.

    გადაწყვიტეს:  პროექტი  „ქალაქ თელავში  ი. ჭავჭავაძის გამზირზე, მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას მოქალაქე ნოდარ ტიღაშვილის  მიერ ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ  წარდგენილი იქნას საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე განსახილველად.

     მოისმინეს:  ქალაქ თელავში ალაზნის გამზირის დასავლეთით მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთი შეძენისას  ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ

     მომხსენებელმა გიორგი ემინაშვილმა   სხდომას გააცნო   განკარგულების პროექტი   ალაზნის გამზირის დასავლეთი მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთი შეძენისას მოქალაქეების შორენა დათუნაშვილის და მოქალაქე ციცინო მარგალიტაშვილის ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ  და აღნიშნა, რომ საკითხის უკეთ შესწავლის მიზნით კომისიის წევრები საკრებულოს ბიუროს სხდომამდე  შეხვდებიან მოქალაქე შ. დათუნაშვილს და ც. მარგალიტაშვილს. საჭიროების შემთხვევაში მოიწვევენ  საკრებულოს სხდომაზე.

     აზრი გამოთქვეს:  კომისიის წევრებმა  გ. ძამუნაშვილმა, დ. ძნელაძემ, დ. ჯორჯაძემ  მხარი დაუჭირეს  გ. ემინაშვილის წინადადებას.

   გადაწყვიტეს:  პროექტი  „ქალაქ თელავშიალაზნის გამზირის დასავლეთით მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთი შეძენისას  მოქალაქეების შორენა დათუნაშვილის და მოქალაქე ციცინო მარგალიტაშვილის ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებწარდგენილი იქნას საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე განსახილველად.

    მოისმინეს:  ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსრბული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „თელავის განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრი“-სათვის დროებით სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებ

     კომისიის თავმჯდომარე გ. ემინაშვილმა სხდომას გააცნო განკარგულების პროექტი  ა(ა)იპ „თელავის განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრი“-სათვის  დროებით სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით დავით რექტორის ქუჩა№8_ში მდებარე შენობა-ნაგებობის არასაცხოვრებელი ფართის გადაცემის შესახებ. მისი აზრით საიჯარო ხელშეკრულებაში დასაზუსტებელია მთელი რიგი საკითხები და საჭიროებს დამატებით შესწავლას.

     აზრი გამოთქვეს:   კომისიის წევრები  გ. ძამუნაშვილი, დ. ძნელაძე, დ. ჯორჯაძე  დაეთანხმნენ   გ. ემინაშვილის წინადადებას.

   გადაწყვიტეს:  გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით პროექტი ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსრბული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „თელავის განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრი“-სათვის დროებით სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებ  წარდგენილი იქნას საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე განსახილველად.

 ეკონომიკისა და ქონების მართვის

 საკითხთა კომისიის

 თავმჯდომარე                                                             გ. ემინაშვილი

ეკონომიკისა და ქონების მართვის

 საკითხთა კომისიის

წევრები:                                                                      გ. ძამუნაშვილი

                                                  დ. ძნელაძე

                                                       დ. ჯორჯაძე

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის    საკითხთა კომისიის    სხდომის    დ ა ს კ ვ ნ ა

                     ქ. თელავი                                                                     10 მაისი

    ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიამ განიხილა ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის მერიიდან შემოსული პროექტები:

 1. ქალაქ თელავში ქართული უნივერსიტეტის ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას შპს „ბუნებრივი აირი“-ს მიერ ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ

 1. ქალაქ თელავში თბილისის გზატკეცილზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას მოქალაქე ნოდარ ტიღაშვილის  მიერ ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ

 1. ქალაქ თელავში ი. ჭავჭავაძის გამზირზე, მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას მოქალაქე ნოდარ ტიღაშვილის მიერ ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ.

 1. ქალაქ თელავში ალაზნის გამზირის დასავლეთით მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი შეძენისას  ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ

 1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსრბული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „თელავის განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრი“-სათვის დროებით სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებ

   კომისიის სხდომაზე პროექტის შესახებ  დეტალურ ინფორმაცია  წარმოადგინა და კომისიის წევრების შეკითხვებს უპასუხა ქალაქ თელავის მერიის ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილების უფროსმა დ. ნუსხელიძემ.

         საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის  საკითხთა  კომისიამ გადაწყიტა სხდომაზე გამოთქმული შენისვნების გათვალისწინებით პროექტები:

 1. ქალაქ თელავში ქართული უნივერსიტეტის ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას შპს „ბუნებრივი აირი“-ს მიერ ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ

 1. ქალაქ თელავში თბილისის გზატკეცილზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას მოქალაქე ნოდარ ტიღაშვილის  მიერ ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ

 1. ქალაქ თელავში ი. ჭავჭავაძის გამზირზე, მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას მოქალაქე ნოდარ ტიღაშვილის მიერ ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ

 1. ქალაქ თელავში ალაზნის გამზირის დასავლეთით მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი შეძენისას  ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ

 1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსრბული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „თელავის განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრი“-სათვის დროებით სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებ

წარდგენილი იქნას საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე განსახილველად.

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის

 საკრებულოს ეკონომიკისა  და

 ქონების მართვის    საკითხთა

კომისიის თავმჯდომარე                                                             გ. ემინაშვილი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

ოქმი N7 2016 წელი