ო ქ მ ი № 9

    

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის    საკითხთა კომისიის    სხდომის

ო ქ მ ი № 9

ქ. თელავი                                                                             29  ივნისი   2016 წ.

თავმჯდომარეობდა:  გიორგი ემინაშვილი

ესწრებოდნენ ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ეკონომიკისა და ქონების მართვის    კომისიის წევრები:   გ. ძამუნაშვილი, დ. ძნელაძე,  დ. ჯორჯაძე, ქალაქ თელავის მერიის ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილების უფროსი დ. ნუსხელიძე, იურიდიული სამსახურის უფროსი  ე. ფროდეული, მოქალაქე  ლ.ხომიზური.

დ ღ ი ს    წ ე ს რ ი გ ი:

 1. ქალაქ თელავში დავით აღმაშენებელის გამზირზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას  ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ (მიწის  (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 53.20.31.382)

                                                                                                            გ. ემინაშვილი

 1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების -40 ერთეული ხის მორის სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ

                                                                                      გ. ემინაშვილი

 1. საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაციისათვის საგარანტიო წერილის გაცემის შესახებ

                                                                                                  გ. ემინაშვილი

       მოისმინეს: ქალაქ თელავში დავით აღმაშენებელის  გამზირზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას  ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ (მიწის  (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 53.20.31.382)(განმარტებითი ბარათი თან ერთვის).

   მომხსენებელმა გიორგი ემინაშვილმა   სხდომას გააცნო   განკარგულების პროექტი   ქალაქ თელავში დავით აღმაშენებელის  გამზირზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას  მოქალაქე ლევან ხომიზურისათვის ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ (მიწის  (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 53.20.31.382)და აღნიშნა,  რომ ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად საჭიროა ხელშეკრულების ვადა გაგრძელდეს ორი წლით.

    აზრი გამოთქვეს: კომისიის წევრებმა დ. ძნელაძემ, დ. ჯორჯაძემ, გ. ძამუნაშვილმა მხარი დაუჭირეს  გ. ემინაშვილის წინადადებას.

     სხდომაზე კომისიის წევრების შეკითხვებს უპასუხა ქალაქ თელავის მერიის ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილების უფროსმა  დ. ნუსხელიძემ და მფლობელმა ლ. ხომიზურმა.

     გადაწყვიტეს:  პროექტი  „ქალაქ თელავში დავით აღმაშენებელის  გამზირზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთი შეძენისას  ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ (მიწის  (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 53.20.31.382)  (განმარტებითი ბარათი თან ერთვის)  წარდგენილი იქნას საკრებულოს სხდომაზე განსახილველად.

        მოისმინეს:  ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების – 40 ერთეული ხის მორის სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ

     კომისიის თავმჯდომარე  გ. ემინაშვილმა სხდომას გააცნო სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2016 წლის 31 მაისის წერილი  № 5/27058  ქ. თელავში, ლეონიძის ქ. № 18-ში დასაწყობებული მოძრავი ქონების -40 ერთეული ხის მორის სახელმწიფო საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ. მანვე აღნიშნა, მიზანშეწონილად მიიჩნია, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 108-ე მუხლის თანახმად  საკრებულოში წარმოდგენილი იქნას დასაბუთებული მოთხოვნა ზემოაღნიშნული ქონების გადაცემის საჭიროებების შესახებ.

  კომისიის წევრებმა მხარი დაუჭირეს გ. ემინაშვილის წინადადებას.

გადაწყვიტეს:

 1. ეთხოვოს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიას უზრუნველყოს დასაბუთებული მოთხოვნის წარმოდგენა.
 2. პროექტი„ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების – 40 ერთეული ხის მორის სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ“ წარდგენილი იქნას საკრებულოს სხდომაზე განსახილველად.

     მოისმინეს: საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაციისათვის საგარანტიო წერილის გაცემის შესახებ

    აზრი გამოთქვეს:გ. ძამუნაშვილმა და დ. ძნელაძემ.

    გადაწყვიტეს:  პროექტი„საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაციისათვის საგარანტიო წერილის გაცემის შესახებ“წარდგენილი იქნას საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე განსახილველად.

 ეკონომიკისა და ქონების მართვის

 საკითხთა კომისიის

 თავმჯდომარე                                                                                გ. ემინაშვილი

ეკონომიკისა და ქონების მართვის

 საკითხთა კომისიის

 წევრები:                                                                                              გ. ძამუნაშვილი

                                                                                               დ. ძნელაძე

                                                                                                 დ. ჯორჯაძე

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის    საკითხთა კომისიის    სხდომის    დ ა ს კ ვ ნ ა

        ქ. თელავი                                                                   29 ივნისი  2016 წელი

    ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიამ განიხილა ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის მერიიდან შემოსული პროექტები:

 1. ქალაქ თელავში დავით აღმაშენებელის გამზირზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას  ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ (მიწის  (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 53.20.31.382)
 2. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების -40 ერთეული ხის მორის სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ
 3. საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაციისათვის საგარანტიო წერილის გაცემის შესახებ

     კომისიის სხდომაზე პროექტის შესახებ  დეტალურ ინფორმაცია  წარმოადგინა და კომისიის წევრების შეკითხვებს უპასუხა ქალაქ თელავის მერიის ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილების უფროსმა დ. ნუსხელიძემ  და  იურიდიული სამსახურის უფროსი ე. ფროდეულმა.

      საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის  საკითხთა  კომისიამ გადაწყიტა სხდომაზე გამოთქმული შენისვნების გათვალისწინებით პროექტები:

 1. ქალაქ თელავში დავით აღმაშენებელის გამზირზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას  ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ  (მიწის  (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 53.20.31.382)
 2. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების -40 ერთეული ხის მორის სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ
 3. საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაციისათვის საგარანტიო წერილის გაცემის შესახებ

   წარდგენილი იქნას საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე განსახილველად.

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს ეკონომიკისა  და

ქონების მართვის    საკითხთა

კომისიის თავმჯდომარე                                                             გ. ემინაშვილი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(სრული ჩამოსატვირთი ვერსია)

ოქმი N9 2016 წელი