2016 წლის 17 ივნისს, 12 საათზე, ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართება. დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

2016 წლის 17 ივნისს, 12 საათზე, ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართება.
დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 დეკემბრის №52 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;
12.00სთ-დან 12.20სთ-მდე
2. ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2016 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 იანვრის N1 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
21.20სთ-დან 12.35სთ-მდე
3. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ ,,თელავის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი“-სათვის დროებით სარგებლობის უფლებით პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის შესახებ;
12.35სთ-დან 12.50სთ-მდე
4. ქალაქ თელავში, ალაზნის გამზირის დასავლეთით მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას ნაკისრი სააუქციონე პირობების ვადის გაგრძელების შესახებ;
12.50სთ-დან 13.00სთ-მდე
შესვენება 13.00სთ-დან 13.30სთ-მდე
5. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობის განსაზღვრისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ;
13.30სთ-დან 13.40სთ-მდე
6. ქალაქ თელავში, ქართული უნივერსიტეტის ქუჩის აღმოსავლეთით მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას შ.პ.ს. ,,ბუნებრივი აირი“-ს მიერ ნაკისრი სააუქციონე პირობის ვადის გაგრძელების შესახებ;
13.40სთ-დან 13.50სთ-მდე
7. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საწყისი საპრივატიზაციო ღირებულების შემცირების შესახებ.
13.50სთ-დან 14.00სთ-მდე
8. 2016 წლის 8 ოქტომბერს დანიშნულ საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად (გამოსაფენად) ადგილების განსაზღვრის შესახებ.
14.00სთ-დან 14.10სთ-მდე
9. 2016 წლის 8 ოქტომბრის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით საარჩევნო სუბიექტებისათვის შენობა-ნაგებობების გამოყოფის შესახებ.
14.10სთ-დან 14.20სთ-მდე