ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 ივლისის მორიგი სხდომის დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2016 წლის 8 ივლისის მორიგი სხდომის
დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 დეკემბრის №52 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;
მომხს. ლ. ლილუაშვილი
13.00სთ-დან 13.20სთ-მდე
2. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 03 აგვისტოს №2 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების განხორციელების თაობაზე;
მომხს. ა. საჩიშვილი
13.20სთ-დან 13.40სთ-მდე
3. ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 2016 წლის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 იანვრის №2 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
მომხს. ლ. ლილუაშვილი
13.40სთ-დან 13.50სთ-მდე
4. 40 ერთეული ხის მორის სახელმწიფო საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე;
მომხს. თ. მთვარელიშვილი
13.50სთ-დან 14.00სთ-მდე
5. ლევან ხომიზურისათვის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას ნაკისრი სააუქციონე პირობების შესრულების ვადის 2 წლით გაგრძელების თაობაზე;
მომხს. თ. მთვარელიშვილი
14.00სთ-დან 14.10სთ-მდე
6. საქართველოს საზოგადოებრივ ინტერესთა დაცვის ასოციაციისათვის საგარანტიო წერილის გაცემის შესახებ.
მომხს. გ. ემინაშვილი
14.10სთ-დან 14.20სთ-მდე

7. ქალაქ თელავის №5 საჯარო სკოლისათვის ,,ვიქტორ ჰიუგო“-ს სახელის მინიჭებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ;
მომხს. გ. ხაჭაპურიძე
14.20სთ-დან 14.30სთ-მდე
8. საკრებულოს თანამდებობის პირების მივლინების შესახებ.
მომხს. ა. სულხანიშვილი
14.30სთ-დან 14.40სთ-მდე