ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 14 სექტემბრის მორიგი სხდომის დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 14 სექტემბრის მორიგი სხდომის დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (818 ერთეული ხის მორი) საპრივატიზაციო ნუსხაში დამტკიცების შესახებ;
მომხს. გ. კიკნაძე
12.00სთ-დან 12.20სთ-მდე

2. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ;
მომხს. გ. კიკნაძე
12.20სთ-დან 12.40სთ-მდე

3. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისათვის დასაფინანსებლად წარსადგენი ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ.
მომხს. გ. კიკნაძე
12.40სთ-დან 13.00სთ-მდე