ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 აგვისტოს მორიგი სხდომის დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2016 წლის 8 აგვისტოს მორიგი სხდომის
დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

 1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 დეკემბრის №52 დადგენილებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;
 2. „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2016 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 იანვრის №1 განკარგულებაში
  ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
 3. ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 2016 წლის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 იანვრის №2 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
 4. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 03 აგვისტოს №2 დადგენილებაში „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
 5. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ნუსხაში დამტკიცების შესახებ;
 6. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შ.პ.ს. „საფეხბურთო კლუბი თელავი“-სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ;
 7. ქალაქ თელავში, ალაზნის გამზირის №6-ის მიმდებარე დარსებული უსახელო ქუჩისათვის გიორგი ბარძიმოვის სახელის მინიჭების შესახებ;
 8. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 06 ოქტომბრის N34 განკარგულების ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარებაზე უფლებამოსილი კომისიის შექმნის შესახებ“ ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე;
 9. ,,სხვადასხვა“