საფინანსო-საბიუჯეტო და სოციალურ საკითხთა სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური არის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ერთ-ერთი სტრუქტურული ერთეული.
სამსახურის ძირითადი ფუნქციაა უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადება, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების ორგანიზაცია, ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მომზადება და კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებები.
განიხილოს დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებიდან, სხვადასხვა უწყებიდან მიღებული წერილები, მოთხოვნები, მოქალაქეთა განცხადებები და საჩივრები, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში მოამზადოს შესაბამისი მასალები, წინადადებები, დასკვნები და პასუხი მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით.

საფინანსო-საბიუჯეტო და სოციალურ საკითხთა სამსახური მოიცავს სამ განყოფილებას:

(ასევე იხილეთ დებულება)

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

ნათია ვაყელიშვილი

ტელ: 0350-27-11-37

მობ: 595-28-88-05

E-mail: safinanso_telavimeria@yahoo.com