ადმინისტრაციული სამსახური

ადმინისტრაციული სამსახური თელავის მერიის ერთ-ერთი სტრუქტურული ერთეულია.
სამსახურის ძირითადი ფუნქციაა თვითმმართველობის ორგანოების და სტრუქტურული ერთეულების კოორდინირება, საკადრო მონაცამების ინფორმაციის ბაზის წარმოების უზრუნველყოფა, დოკუმენტაციის შეუფერხებელი ბრუნვის, მერიის სატიტულო ბლანკების, საქმისწარმოებისათვის საჭირო ბეჭდების და შტამპების გამოყენების უზრუნველყოფა, შინაგანაწესის შესრულების უზრუნველყოფა, არქივის წარმოება და ა.შ.

სამსახური მოიცავს ორ განყოფილებას:

 

სამსახურის მიზანია ადგილობრივ თვითმართველობას, საზოგადოებას და მედია-საშუალებებს შორის უზრუნველყოს კომუნიკაცია, საჯაროობა და გამჭვირვალობა. თანამშრომლობის დონეზე გაითავისოს მოქალაქეთა სოციალური, და ყოფითი პრობლემების მოგვარება და ხელი შეუწყოს დასაქმების პროგრამების მოძიება–განხორციელებას.
სამსახურს მიზანმიმართულად გასდევს პრინციპი კომუნიკაცია მოსახლეობასთან იყოს თბილი, გაწონასწორებული, შეძლებისდაგვარად დამაკმაყოფილებელი და დადებითი ემოციით გაჯერებული.

(იხილეთ დებულება)

ადმინისტრაციული სამსახური უფროსი

გიორგი ენუქიძე

giorgi enukidze

ტელ: 0350-27-00-91
მობ: 599-93-32-13
E-mail: telavi.meria@gmail.com