ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის და მშენებლობის განყოფილება

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის და მშენებლობის განყოფილების ძირითადი ფუნქციებია:
შეიმუშავებს თელავის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამებს;
მონაწილეობას იღებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების პრევენციულ და სალიკვიდაციო აღდგენითი სამუშაოების ორგანიზებაში;
შეიმუშავებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში (დასახლებებში) სანიაღვრე საკომუნიკაციო საშუალებების და გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო წიადადებებს;
კანონმდებლობით დადგენილი წესისა და პროცედურების დაცვით ამზადებს მშენებლობის სანებართვო დოკუმენტაციას;
კანონმდებლობის შესაბამისად მონაწილეობას იღებს მუნიციპალიტეტის სივრცითი-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციის დამუშავებაში;
აწესრიგებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, გამზირების, შესახვევების, ჩიხების, მრავალბინიანი სახლების, სადარბაზოებისა და ბინების ნუმერაციას;

(იხილეთ დებულება)

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის და მშენებლობის განყოფილების უფროსი

თეიმურაზ გოგიაშვილი

Teimuraz gogiashvili 1

ტელ: 0350-27-00-93
მობ: 599-85-77-46
E-mail: Telavi.infrastructure@gmail.com