სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების საქმიანობა

კოორდინაციას უწევს საერთაშორისო და ადგილობრივი სპორტული ღონისძეებების ჩატარებას. შეიმუშავებს მუნიციპალიტეტის მასობრივი სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების წლიურ გეგმას.

განყოფილების ფუნქციები:

უზრუნველყოფს მოსახლეობის სპორტული გამაჯანსაღებელ პროგრამებში ჩართვას.

განყოფილების მიზნები

პოპულარიზაცია გაუწიოს სპორტის სხვადასხვა სახეობებს, რათა უფრო მეტი ახალგაზრდა ჩაებას როგორც სპორტულ, ასევე ახალგაზრდულ ღონისძიებებში.

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება ექვემდებარება კულტურის, ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურს.
(იხილეთ დებულება)

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსი

სოსო იაგორაშვილი

ტელ: 0350-27-32-65
E-mail: telavi-sportidaaxalgazrduli@mail.ru