ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა განყოფილება

ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა განყოფილება კოორდინაციას უწევს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალაური და ჯანდაცვის პროგრამების მიმდინარეობას.
გამგეობაში არსებული კომისიის გადაწყვეტილებით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოცილური მდგომარეობის შესწავლას და სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან კოორდინაციაში სოციალურად გაჭირვებული ოჯახების რეგისტრაციას და შესწავლას, ასევე შესაბამის სამინისტროებთან მოიპოვებს ინფორმაციას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ვეტერანთა რაოდენობის შესახებ.

ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა განყოფილება ექვემდებარება საფინანსო-საბიუჯეტო და სოციალურ საკითხთა სამსახურს

ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა განყოფილების უფროსი

ანა ასაბაშვილი