შესყიდვების განყოფილება

შესყიდვების განყოფილება უზრუნველყოფს ადგილობრივი შესყიდვების განხორციელების კანონიერებას და ვადების დაცვას, კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვის სააგენტოს ოფიციალურ გვერდზე გასადზავნი წერილების, ანგარიშების, ხელშეკრულებების, საკასო ინფორმაციის მასალების დროულად გადაგზავნას;
ამზადებს მასალებს ადგილობრივი შესყიდვების გამარტივებულ ელექტრონული ტენდერის საშუალებით განხორციელებისას;
მონაწილეობას იღებს ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის შედგენაში და მასში ცვლილებების შეტანის პროექტის მომზადებაში;
შეისწავლის ადგილობრივი შესყიდვების განხორციელებისას გამოვლენილ ნაკლოვანებებს და რეკომენდაციებს წარუდგენს გამგებელს მათი აღმოფხვრის თაობაზე;

 

შესყიდვების განყოფილება განყოფილება ექვემდებარება საფინანსო-საბიუჯეტო და სოციალურ საკითხთა სამსახურს

ადგილობრივი შესყიდვების განყოფილების უფროსი

ნათია ღაღაშვილი

ტელ: 0350-27-31-05
მობ: 595–51-50-56
E-mail: gagashvilinatia@gmail.com