2014 წლის 10 ნოემბრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს

2014 წლის 10 ნოემბრის რიგგარეშე სხდომის

დღის წესრიგი :

1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ;

12.00სთ–დან 12.20სთმდე
მომხს. ზ. ჯავახიშვილი

2. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 08 აგვისტოს N13 განკარგულებაში ,,თვითმმართველი ქალაქი თელავის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;

12.20სთ–დან 12.40სთ–მდე
მომხს. ლ. ბასილაური

3. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 04 სექტემბრის N25 განკარგულებაში ,,ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის, ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 2014 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

12.40სთ–დან 13.00სთ–მდე
მომხს. ს. იაგორაშვილი