2014 წლის 18 ნოემბრის საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის და თვითმმართველი ქალაქი თელავისა და თელავის თემის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების ერთობლივი გაფართოებული სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტის და თვითმმართველი ქალაქი თელავისა და თელავის თემის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების

ერთობლივი გაფართოებული სხდომის

დღის წესრიგი :

11:00-18:00 საათი

შეხვედრა თვითმმართველი ქალაქი თელავისა და თელავის თემის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან

მისალმება

ზურაბ ტყემალაძე საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავჯდომარე
გელა სამხარაული თელავის მაჟორიტარი დებუტატი
არჩილ თხლაშიძე ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე
მერაბ ხიზანიშვილი თელავის თემის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავჯდომარის მოადგილე

1. მუნიციპალიტეტის ფინანსური ავტონომია;
მომხსენებლები: მერაბ ხიზანიშვილი თელავის თემის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავჯდომარის მოადგილე
თანამომხსენებელი: მიხეილ შაშიაშვილი თემის გამგეობის საფინანსო სამსახურის უფროსი
განმარტება: გიორგი კაკაურიძე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე

2. სარეზერვო ფონდიდან ხარჯების გაღების წესის გამარტივება;
მომხსენებლები: მერაბ ხიზანიშვილი თელავის თემის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავჯდომარის მოადგილე
თანამომხსენებელი: მიხეილ შაშიაშვილი თემის გამგეობის საფინანსო სამსახურის უფროსი
განმარტება: გიორგი კაკაურიძე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე
სსიპ „სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო“

3. დელეგირებული ტრანსფერის გაზრდის საჭიროება
მომხსენებლები: მერაბ ხიზანიშვილი თელავის თემის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავჯდომარის მოადგილე
თანამომხსენებელი: მიხეილ შაშიაშვილი – თემის გამგეობის საფინანსო სამსახურის უფროსი
განმარტება: გიორგი კაკაურიძე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე

4. ბუნებრივი რესურსებიდან მიღებული შემოსავლის რაოდენობის გადახედვის საკითხი;
მომხსენებლები: მერაბ ხიზანიშვილი თელავის თემის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავჯდომარის მოადგილე
თანამომხსენებელი: მიხეილ შაშიაშვილი – თემის გამგეობის საფინანსო სამსახურის უფროსი
განმარტება: გიორგი კაკაურიძე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე

5. „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ ხარვეზები
მომხსენებელი: არჩილ თხლაშიძე ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე თანამომხსენებელი: ქ. თელავის საკრებულოს მრჩეველი იურიდიულ საკითხებში მედეა ჩაფურიშვილი
განმარტება: გია ჟორჟოლიანი საქართველოს პარლამენტის წევრი,
რეგიონული განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის სახელმწიფო კომისიის წევრი

6. ქ. თელავის საზღვრების დაუდგენლობის შედეგად „ქ.თელავის მუნიციპალიტეტის ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარებაზე უფლებამოსილი კომისიის“ მუშაობის შეფერხება. ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა.

მომხსენებლები: არჩილ თხლაშიძე ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე თანამომხსენებელი:ზურაბ ჯავახიშვილი ქ. თელავის მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსი
განმარტება: გია ჟორჟოლიანი საქართველოს პარლამენტის წევრი,
რეგიონული განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის სახელმწიფო კომისიის წევრი
7. ქალაქის თელავის რეაბილიტაციის პერიოდში მიშენებული/დაშენებული ფართობების რეგისტრაციისა და დაკანონების წესის დადგენა

მომხსენებლები: არჩილ თხლაშიძე ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე თანამომხსენებელი: ზურაბ ჯავახიშვილი ქ. თელავის მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსი
განმარტება: ოთარ იაშაღაშვილი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს იურიდიული სამსახურის უფროსი
გიორგი გადაბაძე სსიპ საჯარო რეესტრის ქონების რეგისტრაციის დეპარტამენტის სარეგისტრაციო სამსახურის უფროსი

8. მუნიციპალიტეტის ქონების განკარგვასთან დაკავშირებული საკითხები – თვითმმართველი ერთეულის ქონების განკარვის წესის დადგენასთან დაკავშირებული პრობლემები

მომხსენებლები: მერაბ ხიზანიშვილი თელავის თემის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავჯდომარის მოადგილე
თანამომხსენებელი: ლევან ბერძენიშვილი თემის გამგეობის იურიდიული სამსახურის უფროსი
განმარტება: გია ჟორჟოლიანი საქართველოს პარლამენტის წევრი,
რეგიონული განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის სახელმწიფო კომისიის წევრი

14:00-15:00 – შესვენება საათი

9. საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 15 სექტემბრის №525 ბრძანებულების ხარვეზები – საკრებულოსთან არსებული სკუთრების აღიარების კომისიის საქმიანობის რეგულირება
მომხსენებელი: არჩილ თხლაშიძე ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე
თანამომხსენებელი: მედეა ჩაფურიშვილი ქ. თელავის საკრებულოს მრჩეველი იურიდიულ საკითხებში
განმარტება: გია ჟორჟოლიანი საქართველოს პარლამენტის წევრი, რეგიონული განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის სახელმწიფო კომისიის წევრი

10. განხორციელებულ პრივატიზებასთან დაკავშირებული პრობლემები – მუნიციპალურ საკუთრებაში დაბრუნების საკითხი;
მომხსენებლები: მერაბ ხიზანიშვილი თელავის თემის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავჯდომარის მოადგილე
თანამომხსენებელი: ლევან ბერძენიშვილი თემის გამგეობის იურიდიული სამსახურის უფროსი

განმარტება: ოთარ იაშაღაშვილი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს იურიდიული სამსახურის უფროსი
მირიან ჩაჩავა სსიპ ქონების ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე

11. სატენდერო ვადების გადახედვის აუცილებლობა;
მომხსენებელი: მერაბ ხიზანიშვილი თელავის თემის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავჯდომარის მოადგილე
თანამომხსენებელი: ლევან ბერძენიშვილი თემის გამგეობის იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავჯდომარე
განმარტება: სსიპ „სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო“

12. მერის/გამგებლის წარმომადგენლის აპარატში (თემშიც და ქალაქშიც) შტატის დამატების საკითხი;
მომხსენებელი: არჩილ თხლაშიძე ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე
თანამომხსენებელი: მედეა ჩაფურიშვილი ქ. თელავის საკრებულოს მრჩეველი იურიდიულ საკითხებში
13. მეწარმეობის განვითარების მდგომარეობა რეგიონში, მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა, საექსპორტო პოტენციალის მქონე პროდუქციის წარმოება
მომხსენებლები: გიორგი ციკოლია სსიპ მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე